Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

AKTUALNOŚCI

2018-05-08

Wybory władz uczelni


W związku z upływem kadencji Władz Rektorskich Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Założyciel – Instytut Rozwoju Gospodarki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomicznej – zwanym w dalszej części „Statutem”, zaprasza Szanownych Wspólników IRG Sp. z o.o. do zgłaszania kandydatów w wyborach Rektora i Prorektora.

Na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku może zostać zgłoszona osoba, która spełniające warunki określone w art. 72 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), a w szczególności:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
3) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora;
6) w roku przeprowadzania konkursu nie ukończyła sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora - siedemdziesiątego roku życia.

Na stanowisko Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku może zostać zgłoszona osoba, która spełniające warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, a w szczególności:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
3) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny,

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora bądź Prorektora powinno zawierać następujące dokumenty: 

- podpisane przez wspólnika pisemne zgłoszenie kandydata do konkursu z uzasadnieniem,  

- CV kandydata, 

- oświadczenie kandydata, że z chwilą objęcia funkcji Rektora/Prorektora Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku wyboru kandydata, 

- poświadczone za zgodność z oryginałem (dopuszczalne poświadczenie przez Kandydata) kopie dokumentów potwierdzających posiadany tytuł lub stopień naukowy; w przypadku uzyskania stopnia lub tytułu naukowego poza granicami Polski, wymagane jest również złożenie potwierdzenia uznania równoważności przedstawionego dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

- oświadczenie kandydata informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

- wyrażenie przez kandydat zgody na przetwarzanie danych osobowych:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyboru Rektora/Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami może być składane osobiście bądź drogą pocztową (na adres Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3 15-703 Białystok, pokój nr 41 lub 38).

Dokumenty papierowe powinny być złożone w zaklejonej kopercie z napisem "Zgłoszenie na Rektora/Prorektora".

Termin składania dokumentów upływa 30.05.2018 r.

Wybór Rektora i Prorektora nastąpi do dnia 30.06. 2018 r.

Wybór Rektora i Prorektora odbywa się zgodnie z trybem określonym w Statucie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

Dokumenty złożone przez kandydatów zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.

Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj