Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

AKTUALNOŚCI

2018-08-27

Wybory Prorektora WSE

W związku z rezygnacją Pani dr Edyty Sidorczuk-Pietraszko z funkcji Prorektora do spraw studenckich Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, wybranej przez zwyczajne zgromadzenie wspólników w dniu 28 czerwca 2018 roku na kadencję od 01 września 2018 roku do 31 sierpnia 2022 roku, Zarząd Instytutu Rozwoju Gospodarki sp. z o.o. w Białymstoku uprzejmie zaprasza Wspólników IRG sp. z o.o. do zgłaszania nowych kandydatur na funkcję Prorektora WSE. Propozycję kandydata na stanowisko Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej należy zgłosić do dnia 06.09.2018 roku w siedzibie Instytutu Rozwoju Gospodarki w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 pok. 41.

Na stanowisko Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku może zostać zgłoszona osoba, która spełniając warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, a w szczególności:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
3) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny,

Zgłoszenie Kandydata na stanowisko Prorektora powinno zawierać następujące dokumenty:
- pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem kandydowania oraz CV,
- oświadczenie kandydata, że z chwilą objęcia funkcji Prorektora Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku wyboru kandydata,
- poświadczone za zgodność z oryginałem (dopuszczalne poświadczenie przez kandydata) kopie dokumentów potwierdzających posiadany tytuł lub stopień naukowy; w przypadku uzyskania stopnia lub tytułu naukowego poza granicami Polski, wymagane jest również złożenie potwierdzenia uznania równoważności przedstawionego dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- oświadczenie kandydata informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;  

- wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyboru Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."  


Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami może być składane osobiście bądź drogą pocztową (na adres Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, pokój nr 41) do dnia 10.09.2018r.   


Dokumenty papierowe powinny być złożone w zaklejonej kopercie z napisem "Zgłoszenie na Prorektora".

Wybór Prorektora nastąpi do dnia 28.09.2018 r.

Wybór Prorektora odbywa się zgodnie z trybem określonym w Statucie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Dokumenty złożone przez Kandydatów zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.


Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj