Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Ochrona Danych osobOwych

1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok; wse@wse.edu.pl (dalej „WSE”).


2. W WSE został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@wse.edu.pl.


3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym zwłaszcza:

a. realizacji procesu kształcenia i obowiązków Uczelni z tym związanych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

b. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c. świadczenia usług opieki na dziećmi zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 


4.Dane osobowe są przechowywane przez WSE przez okres: 

a. niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały powierzone, 

b. do momentu cofnięcia zgody w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, 

c. w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).


5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. WSE ma prawo przekazać dane osobowe stronie trzeciej, jeśli będzie to konieczne, aby WSE mogła świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, które WSE upoważni i którym powierzy czynności przetwarzania danych osobowych np. dostawcy usług informacyjno-telekomunikacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WSE, tylko zgodnie z poleceniami WSE i zakresie celów realizowanych przez WSE. 


6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.


7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

b. usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – przy czym działania te mogą uniemożliwić realizację celów dla których są przetwarzane,

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji danych przetwarzanych na podstawie zgody – przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi realizację celów, dla których są przetwarzane, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez WSE, stosownie do podstawy i celu powierzenia danych dostępne są u IOD.

Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj