Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Doradztwo zawodowe:
Opis kierunku

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Efekty kształcenia są ukierunkowane na potrzeby dynamicznego rynku pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Studia przygotowują do wykonywania pracy doradcy zawodowego, udzielającego pomocy zawodowej młodzieży i osobom dorosłym, już aktywnym zawodowo.

Zmiany w życiu społecznym i gospodarczym, coraz bardziej dynamiczny rozwój technologii, w tym technologii informacyjnych sprawiają, że współczesny pracownik musi nieustannie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę, w tym musi być gotowy do zmiany zawodu i miejsca pracy. Z drugiej strony, oferta edukacyjna i zapotrzebowanie na zawody są tak złożoną kwestią, że wybór kierunku kształcenia, zawodu lub miejsca pracy stanowi problem dla wielu osób. W takiej sytuacji ludzie poszukują pomocy i wsparcia specjalistów–doradców.

Praca doradcy wymaga posiadania wiedzy z wielu obszarów nauki i ten szeroki zakres tematyczny został w programie kształcenia uwzględniony.

 

Przygotowanie absolwentów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu doradcy zawodowego (w tym nauczyciela doradcy zawodowego). Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) doradca zawodowy zajmuje się poradnictwem zawodowym, które polega na udzielaniu:

1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Do obszaru aktywności doradcy zawodowego należy też inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Studia przygotowują też do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach, jako nauczyciel doradca zawodowy, zgodnie z wymogami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. Poz. 1575). Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 2 tego rozporządzenia kwalifikacje do pracy jako nauczyciel doradca zawodowy ma bowiem osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia

Program kształcenia na kierunku Doradztwo zawodowe został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia  z pogranicza dziedziny nauk społecznych (w tym pedagogiki, ale także psychologii i komunikacji społecznej) oraz ekonomicznych (dyscypliny ekonomia i zarządzanie).

 

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne specjalistów – doradców zawodowych, w tym nauczycieli doradców zawodowych, którzy będą potrafili udzielać pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wydawnictwo MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II. s. 497.)

 


Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach  (tryb zaoczny, 2 semestry): 312h
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
  • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 3 200 zł + 100 zł wpisowego
  • Roczne czesne za studia ze zniżką:  2 880 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj