Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Zarządzanie w oświacie:

Opis kierunku

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

 

Dynamika zmian zachodzących w oświacie,  rozwijający się  konkurencyjny  rynek usług edukacyjnych sprawia, że istnieje potrzeba permanentnego unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Studia te przygotują menadżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menadżerską w pracy zawodowej.   

 

Przygotowanie absolwentów

 

Absolwent kierunku „Zarządzanie w oświacie” zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej. W wyniku kształcenia absolwent studiów m.in.:

 • zdobędzie wiedzę o teoretycznych i praktycznych podstawach organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi oraz ogólną wiedzę dotyczącą ekonomicznych, społecznych, historycznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju oświaty, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzenia ewaluacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • potrafić będzie skutecznie planować pracę placówek oświatowych, organizować współpracę ze środowiskiem lokalnym, planować ekonomiczne funkcjonowanie i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania placówki, skutecznie komunikować się z otoczeniem,
 • posiadać będzie świadomość znaczenia wiedzy prawniczej, ekonomicznej i pedagogicznej dla organizowania pracy placówki oraz rozwijania właściwych więzi w środowisku, a także wartości etycznego działania.

 

Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji, sprawnego zarządzania, kształcenia umiejętności praktycznych.

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia

 

Program studiów podyplomowych wpisuje się w tematykę Zarządzania, które mieści się w obszarze nauk społecznych. Jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy wykazującą zależności i powiązania z innymi kierunkami tego obszaru. Wszystkie efekty kształcenia na studiach podyplomowych mieszczą się w zakresie obszarowych efektów kształcenia obszaru nauk społecznych.


Cel kształcenia

 

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie w oświacie” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania placówkami oświatowymi (prawo oświatowe, finansowe, administracyjne), skutecznego kierowania zespołem ludzkim, szczególnie w zakresie komunikacji społecznej, kierowania rozwojem szkoły, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, promowania twórczych działań i rozwiązań w środowisku lokalnym. Ukończenie studiów będzie dla jego adresatów spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436). 


 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
 • Marketing i promocja jednostki oświatowej
 • Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowych
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Ewaluacja w szkole
 • Elementy psychologii zarządzania, negocjacje, mediacje
 • Zarządzanie projektami i pozyskiwanie środków finansowych z UE
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i mediami
 • Etyka zawodu dyrektora
 • Praktyki kierownicze


Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
 • Łączna liczba godzin na studiach  (tryb zaoczny, 2 semestry): 186h
 • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
 • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
 • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
 • Roczne czesne za studia:  3 800 zł + 100 zł wpisowego
 • Roczne czesne za studia ze zniżką:  3 420 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj