Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego, wytycznych zawartych w standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz zapisach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku, zobowiązujących społeczność akademicką do wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia.

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 20/2009 z dnia 3 lipca 2009, a następnie Uchwałą Senatu nr 30/09 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zawiera on cele, strukturę i jego zadania oraz główne procesy i procedury służące do jego planowania, wdrożenia, ewaluacji i doskonalenia. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje wszystkie formy i poziomy studiów, jego celem jest dążenie do doskonalenia jakości kształcenia poprzez  m.in. weryfikowanie efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia.


Celem USZJK jest systematyczne podnoszenie jakości kształcenia, w szczególności przez:

 • monitorowanie, ocenę i doskonalenie programów oraz efektów kształcenia, jak również analizę planów studiów;
 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego oraz wspieranie innowacji dydaktycznych;
 • zapewnienie i doskonalenie warunków kształcenia, w tym infrastruktury, zasobów technicznych i bibliotecznych;
 • monitorowanie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów;
 • dbałość o wysoką jakość kadry dydaktycznej, w tym poprzez doskonalenie polityki kadrowej;
 • działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania;
 • umiędzynarodawianie procesu kształcenia;
 • stałe monitorowanie systemu zarządzania jakością, obejmującego procesy, które mają wpływ na doskonalenie USZJK;
 • podejmowanie działań doskonalących wynikających z ewaluacji jakości kształcenia;
 • planowanie zmian w zakresie kierunków i programów kształcenia w odniesieniu do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku nr 18/2014 z dnia 28 maja 2014r.):

 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - Przewodniczący Zespołu
 • Prorektor ds. studenckich
 • Kierownik Katedry Ekonomii
 • Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Higieny pracy
 • Kierownik działu Spraw Studenckich
 • Przedstawiciel Biura Karier
 • Przedstawiciel studentów wskazany przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

Zgodnie z Zarządzeniem Zespół ds. Jakości Kształcenia podlega Prorektorowi ds. studenckich


Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2014/2015

Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj