Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Kodeks etyki studenta

Kodeks Etyki Studenta
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Wstęp


Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) uchwala Kodeks Etyki Studenta.


Samorząd Studentów WSE ma prawo prowadzić w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, wobec czego uchwala Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, zwany dalej Kodeksem.


Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku został  uchwalony w trosce o dobre imię Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zwanej dalej Uczelnią oraz w celu  zaspokojenia niesłabnącej potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a wynika ze zrozumienia powiązania pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów a poziomem etycznym w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.


Misją społeczności akademickiej, reprezentantem której jest Samorząd Studentów WSE, jest także wyrównanie szans dla studentów niepełnosprawnych, włączenie w życie społeczności akademickiej oraz życie studenckie.


Promowanie i przestrzeganie Kodeksu, jest obowiązkiem każdego studenta i wynika ze świadomości

wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia najwyższych  standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.


Kodeks nie jest wyłącznie zbiorem zakazów i nakazów. To także, a być może przede wszystkim,  wyznacznik uniwersalnych wartości, których przestrzeganie przez studentów przynosi chlubę Uczelni od czasów jej założenia.


Postanowienia ogólne


§ 1

Zasady Kodeksu, wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności związanych z etyką

zawodową i etyką kształcenia akademickiego.


§ 2

Student jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do jego  rozpowszechniania w środowisku akademickim.


§ 3

Student w razie konieczności powinien stanąć w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.


§ 4

Przestrzeganie niniejszego Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości i  sumieniu.


Społeczność akademicka


§ 5

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na szacunku, życzliwości, solidarności,  lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą społeczność akademicką Uczelni.


§ 6

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do  warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.


§ 61

Student powinien wspierać studentów będących osobami z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami w równoprawnym ich uczestnictwie w życiu społeczności akademickiej, a także służyć pomocą w ich aktywnym włączaniu się w życie akademickie i działalność studencką.


§ 7

Student powinien być odpowiedzialny, tzn. ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i nie unikać  konsekwencji własnego postępowania.


§ 8

Za naganne zachowanie studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu na  wyznanie, narodowość, kolor skóry, przekonania polityczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, szczególne potrzeby i z każdego innego powodu.


§ 9

Student nie może pozostawać bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego  studenta lub pracownika Uczelni. Powinien zawsze przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w życiu  akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych  należy również powiadomić władze Uczelni lub odpowiednie organy ścigania.


Nauka i studia


§ 10

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich  kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.


§ 11

Student zobowiązany jest zapoznać się z ustawą o szkolnictwie wyższym, statutem Uczelni oraz  obowiązującym go regulaminem studiów, jak również przestrzegać norm w nich zawartych.


§ 12

Student w swoim zachowaniu postępuje dla dobra wspólnoty akademickiej, dba o dobre imię i  pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanuje jej tradycje.


Prawa studenta


§ 13

Student ma prawo:

1) do równego traktowania,

2) do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,

3) domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy ustawy prawo o szkolnictwie  wyższym oraz Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,

4) do działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez odbywanie praktyk studenckich,  działanie w organach samorządu Uczelni, udział w kołach naukowych i innych organizacjach  studenckich,

5) pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, w szczególności biorąc czynny udział w  zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych.


Powinność studenta


§ 14

Powinnością studenta jest:

1) przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz   Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,

2) poszanowanie wizerunku Uczelni oraz upowszechnianie jej osiągnięć,

3) poszanowanie mienia Uczelni.


Zachowania nieetyczne i naganne


§ 15

Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się uczciwością. Za  nieetyczne w szczególności uznaje się:

1) niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów, przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,

2) nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej, a mianowicie: wykorzystywanie cudzych

materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich autora,

3) nieprzestrzeganie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie, a w szczególności  czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym,

4) fałszowanie dokumentów,

5) podszywanie się pod innego studenta,

6) nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,

7) nieokazywanie należytego szacunku w stosunku do nauczycieli akademickich i innych  pracowników Uczelni,

8) dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.


Odpowiedzialność


§ 16

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem,  student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów.

§ 17

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów do Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  jest ostateczna.


§ 18

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działają

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz Statutu Uczelni.


 Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj