Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Kodeks etyki studenta

Kodeks Etyki Studenta
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku


Wstęp


Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011r. – „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 84, poz. 455) uchwala Kodeks Etyki Studenta.

 

Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zwanej dalej Uczelnią oraz w celu zaspokojenia niesłabnącej potrzeby kształtowania postaw etycznych wśród studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a wynika ze zrozumienia powiązania pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów a poziomem etycznym w ich przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.

 

Promowanie i przestrzeganie Kodeksu, jest obowiązkiem każdego studenta i wynika ze świadomości wagi przestrzegania zasad moralnych oraz norm etycznych, w celu osiągnięcia najwyższych standardów akademickich dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Kodeks nie jest wyłącznie zbiorem zakazów i nakazów. To także, a być może przede wszystkim, wyznacznik uniwersalnych wartości, których przestrzeganie przez studentów przynosi chlubę Uczelni od czasów jej założenia.

 

Postanowienia ogólne


§ 1

Zasady Kodeksu, wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności związanych z etyką zawodową i etyką kształcenia akademickiego.

 

§ 2

Student jest zobligowany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do jego rozpowszechniania w środowisku akademickim.

 

§ 3

Student w razie konieczności powinien stanąć w obronie zasad wyrażonych w niniejszym Kodeksie.

 

§ 4

Przestrzeganie niniejszego Kodeksu powierza się wszystkim studentom Uczelni, ich wrażliwości i sumieniu.

 

Społeczność akademicka


§ 5

Student powinien opierać relacje z innymi studentami na szacunku, życzliwości, solidarności, lojalności i współpracy. W ten sposób studenci współtworzą społeczność akademicką Uczelni.

 

§ 6

Student powinien wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.

 

§ 7

Student powinien być odpowiedzialny, tzn. ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i nie unikać konsekwencji własnego postępowania.

 

§ 8

Za naganne zachowanie studenta uważa się dyskryminowanie innych studentów ze względu na wyznanie, narodowość, kolor skóry, przekonania polityczne, orientację seksualną i z każdego innego powodu.

 

§ 9

Student nie może pozostawać bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego studenta lub pracownika Uczelni. Powinien zawsze przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w życiu akademickim. Przy zachowaniach stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych należy również powiadomić władze Uczelni lub odpowiednie organy ścigania.

 

Nauka i studia


§ 10

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.

 

§ 11

Student zobowiązany jest zapoznać się z ustawą o szkolnictwie wyższym, statutem Uczelni oraz obowiązującym go regulaminem studiów, jak również przestrzegać norm w nich zawartych.

 

§ 12


Student w swoim zachowaniu postępuje dla dobra wspólnoty akademickiej, dba o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanuje jej tradycje.

 

Prawa studenta


§ 13

Student ma prawo:

 • do równego traktowania,
 • do sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,
 • domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
 • do działalności na rzecz społeczności akademickiej poprzez odbywanie praktyk studenckich, działanie w organach samorządu Uczelni, udział w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich,
 • pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, w szczególności biorąc czynny udział w zajęciach ponadprogramowych i konferencjach naukowych.

 

Powinność studenta


§ 14

Powinnością studenta jest:

 • przestrzeganie obowiązków nadanych mu na mocy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
 • poszanowanie wizerunku Uczelni oraz upowszechnianie jej osiągnięć,
 • poszanowanie mienia Uczelni.

 

Zachowania nieetyczne i naganne


§ 15


Student we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się uczciwością. Za nieetyczne w szczególności uznaje się:

 • niesamodzielne pisanie prac zaliczeniowych i innych w toku studiów, przedstawianie do zaliczenia prac zakupionych lub przywłaszczonych prac cudzych,
 • nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej, a mianowicie: wykorzystywanie cudzych materiałów w pracach dyplomowych i zaliczeniowych bez podania ich autora,
 • nieprzestrzeganie standardów określonych w Kodeksie i polskim prawie, a w szczególności czynienie tego w celu uzyskania korzyści majątkowej lub innej korzyści o charakterze osobistym,
 • fałszowanie dokumentów,
 • podszywanie się pod innego studenta,
 • nadużywanie związków rodzinnych, osobistych oraz protekcji,
 • nieokazywanie należytego szacunku w stosunku do nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni,
 • dążenie do uzyskania nienależnych świadczeń ze strony Uczelni.

 

Odpowiedzialność


§ 16

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem, student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów.

 

§ 17

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów jest ostateczna.

 

§ 18

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działają na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Statutu Uczelni.
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj